Houthandel Bosveld, Sonsbeeksingel 71-72, 6821 AB Arnhem 026-4433386!!!! Allesvooruwklus.nl

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webwinkel www.allesvooruwklus.nl
 
Deze algemene voorwaarden zijn speciaal voor deze webwinkel opgesteld door de firma Bosveld, gebaseerd op de adviesvoorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de consumentenbond.
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Dhr. G.J. Bosveld
handelend onder de naam/namen: allesvooruwklus.nl, Fixet Arnhem, Portas Bosveld, Houthandel Bosveld
Vestigings- & bezoekadres:
Sonsbeeksingel 71-72
6821 AB Arnhem
E-mailadres: info@allesvooruwklus.nl
KvK-nummer: 09023924 (te Arnhem)
BTW-identificatienummer: NL 097832765B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Internetaanbod van de ondernemer en op elke op Internet tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 
1.de prijs inclusief belastingen
2.de eventuele kosten van aflevering
3.de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
4.het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
5.de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
6.de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
7.de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
8.indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
9.de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
10.de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
11.indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
12.de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten
 
4. Genoemde prijzen van het aanbod in de webshop kunnen in verband met bevoorrading en het op voorraad houden afwijken van de prijzen in onze fysieke winkel aan de Sonsbeeksingel.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 
1.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
2.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
3.de informatie over bestaande service na aankoop en garanties
4.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst
5.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 
1.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
2.die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
3.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
4.die snel kunnen bederven of verouderen.
5.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
4. Genoemde prijzen van het aanbod in de webshop wijken in verband met bevoorrading, het op voorraad houden en de te verlenen service af van de prijzen in onze fysieke winkel aan de Sonsbeeksingel.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 - Betaling
1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen vijf dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen vijf dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Genoemde levertermijnen treden in werking na ontvangst van de betaling.
 
Artikel 13 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 15 - Verzendkosten
1. Bij Allesvooruwklus.nl wordt de bestelling bij u thuisbezorgd.  Het afhalen in onze winkel behoort tot de mogelijkheden, maar daarbij kan het voorkomen dat de artikelen een ander prijsniveau hebben dan in de webwinkel vermeld; dit i.v.m. de bevoorrading, het op voorraad houden en de ter plaatse andere manier van dienstverlening.
 
2. Tarieven van verzendingen van Allesvooruwklus.nl worden bepaald naar aanleiding van de afmeting van het te verzenden pakket. Allesvooruwklus.nl houdt daarbij de staffel aan van verzender GLS aan:
 
Pakketgrootte Langste zijde+kortste zijde        Verzendkosten                Toeslag wadden
XS                          Max   35 cm                                       €   6,20                  € 5,65
S                             Max   50 cm                                       €   7.25                  € 5,65
M                           Max   65 cm                                       €   9,30                  € 5,65
L                             Max   80 cm                                       € 11,40                 € 5,65
XL                           Max 180 cm                                       € 13,45                 € 5,65
 
3. Voor een aantal producten geldt dat verzending door GLS niet tot de mogelijkheden behoort. In de webwinkel is dat duidelijk aangeduid. Producten waar dit voor geldt zijn o.a. latten en balken van diverse materialen, plaatmaterialen boven de maximum omvang, emmers latex, deuren, etc. Tevens kunnen pakketten zwaarder dan 32 kg niet via onze verzender verzonden.
Voor deze producten geldt de ‘Bosveld Bezorgservice’. Deze service is landelijk van toepassing; met dien verstande dat de kosten van deze service in Arnhem,  Arnhem-Zuid, Elden, Oosterbeek, Velp en Rozendaal (aangemerkt als ‘Bezorgroute 1’) € 15,00 bedraagt. Voor andere regio`s geldt een bezorgtarief op basis van offerte.
4. Voor sommige leveranties gelden andere vervoerskosten, welke duidelijk bij de aankoop worden gecommuniceerd.
Voor een milieuverantwoorde verwerking van oude elektr(on)ische apparaten wordt bij de aanschaf van deze artikelen een 'verwijderingsbijdrage' berekend. Met deze verwijderingsbijdrage worden de kosten van inzamelen en milieuvriendelijk recyclen bekostigd. Indien er op het product dat u op onze site heeft besteld een verwijderingsbijdrage zit, staat dit apart op de factuur vermeld.
 
Artikel 16 - Levertijden
 
1. Bestellingen die op werkdagen tussen 8:00 en 24:00 uur zijn geplaatst en betaald worden (mits voorradig) binnen 2 werkdagen uitgeleverd. Uw bestelling wordt uitgeleverd nadat het aankoopbedrag op de rekening van firma Bosveld staat bijgeschreven.
 
2. Mocht de uitlevering van het artikel langer duren dan twee werkdagen na betaling, wordt u altijd door ons op de hoogte gebracht dat uw artikel later wordt uitgeleverd en wat de eventuele alternatieven zijn. Het kosteloos annuleren van uw order is dan eveneens mogelijk.
Allesvooruwklus.nl stelt zich ten doel om binnen twee werkdagen te leveren, maar kent een maximum levertijd van 6 weken. Na 6 weken is de order vervallen.
 
3. Onze bestellingen worden bezorgd via GLS. Het kan incidenteel voorkomen dat uw pakket bij GLS een dag langer onderweg is dan gebruikelijk (bijvoorbeeld in drukke periodes rond de feestdagen). Hebt u een vraag over de levering van uw zending, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
 
4. Allesvooruwklus.nl is verantwoordelijk voor het transport vanuit ons magazijn naar u als klant. Wij zullen alle pakketten die door ons worden verzonden daarom zoveel als mogelijk deugdelijk verpakken.
 
5. Niet ontvangen levering
Wanneer u de bestelling niet binnen de aangegeven levertijd heeft ontvangen en u geen bericht van ons heeft ontvangen over een uitgestelde levering, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Allesvooruwklus.nl zal dan uitzoeken waarom uw bestelling nog niet is afgeleverd en er voor zorgen dat dit zo snel mogelijk alsnog gebeurt op het door u opgegeven adres.
 
6. Mancolevering
Allesvooruwklus.nl behandelt bestellingen met de uiterste zorgvuldigheid. Wanneer u van mening bent dat het geleverde een substantieel gebrek vertoont, dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling bij Allesvooruwklus.nl aanhangig te maken. U dient het artikel in dit geval ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking aan Allesvooruwklus.nl terug te bezorgen. Wanneer na onderzoek blijkt dat de mancolevering te wijten is aan Allesvooruwklus.nl, zal deze op onze kosten worden gecompleteerd of opnieuw worden toegezonden.
 
Artikel 17 - Retourneren
 
1. Annuleren binnen 12 uur
Wanneer u een bestelling binnen 12 uur na plaatsing wenst te annuleren, kunt u dit kosteloos doen. Stuur in dit geval een e-mail naar info@allesvooruwklus.nl dan maken wij de bestelling voor u ongedaan. De mogelijkheid om kosteloos te annuleren is eveneens van toepassing op artikelen, waarvan wij u op de hoogte hebben gesteld dat deze een langere levertijd hebben en die nog niet door ons zijn verzonden.
 
2. Kosteloze annulering is niet mogelijk wanneer uw bestelling reeds via onze bezorgdienst onderweg is of u de bestelling al heeft ontvangen. U hebt dan nog wel de mogelijkheid om het artikel te retourneren binnen de zichttermijn van 14 dagen, maar zult dan zelf de bezorgkosten voor retourzending moeten voldoen.
 
3. Retourneren binnen de zichttermijn
Bestellingen die op Allesvooruwklus.nl zijn geplaatst krijgt u 14 dagen vrijblijvend op zicht. Na de zichttermijn van 14 dagen is de koop definitief gesloten. Indien u gedurende de zichttermijn om welke reden dan ook het artikel toch niet wilt afnemen, is het mogelijk om onder de volgende voorwaarden het artikel aan ons te retourneren:
 
- Meld binnen 14 dagen via info@allesvooruwklus.nl dat u het artikel binnen de zichttermijn wilt retourneren.
- U ontvangt per mail van ons een retourformulier dat u moet invullen.
- Voorzie het artikel van de originele factuur, pakbon en het retourformulier.
- Zorg dat het artikel volledig (incl. alle bijgeleverde accessoires, documenten, e.d.) en in ongebruikte en onbeschadigde staat naar ons wordt toegezonden.
- Zorg dat u het artikel in de originele onbeschadigde verpakking naar ons verzendt. Plak dus ook geen stickers op de originele verpakkingsdoos.
- Indien het voor de beoordeling van het product niet beslist nodig is om zegels te verbreken of gesealde verpakkingen te openen, dient u deze artikelen in originele en onbeschadigde staat van verpakking aan ons te retourneren.
- Verpak het product dat u retour zendt deugdelijk, zodat dit onderweg niet kan beschadigen. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het product tijdens het retourtransport.
- Terugbetaling van door u betaalde aankoopsom zal binnen 30 dagen geschieden. U dient zelf de verzendkosten te voldoen bij het retourneren van het artikel.
 
4. Ruilen
Het is mogelijk uw bestelling te ruilen voor een ander artikel. Hiertoe volgt u de procedure retourneren binnen zichttermijn. Zodra wij uw artikel in goede orde retour hebben ontvangen kan tegen bijbetaling een ander duurder artikel worden uitgeleverd. Extra gemaakte bezorgkosten voor het opnieuw uitleveren van een alternatief artikel zullen hierbij ook worden verrekend. Ook is het mogelijk een goedkoper artikel af te nemen, wij zullen het teveel betaalde bedrag (onder aftrek van de extra te maken verzendkosten) dan aan u crediteren. Wanneer u van de retourprocedure gebruik wilt maken, neem dan vooraf altijd met onze afdeling klantenservice contact op!
 
Artikel 18 - Uw registratie bij Allesvooruwklus.nl en werking van het bestelproces
 
1. Allesvooruwklus.nl kent geen registratiesysteem waardoor u eerst moet inloggen. U kunt dus direct het artikel van uw keuze in uw winkelwagentje plaatsen. Indien u meer dan één artikel wilt bestellen, druk dan op de knop “verder winkelen”. Is uw order compleet, druk dan op de knop “ga verder met bestellen”. U komt nu in een scherm terecht waar u het aflever- en factuuradres eventueel kunt aanpassen. Het afleveradres wordt automatisch gelijk gesteld aan uw factuuradres. Wanneer u bijvoorbeeld uw bestelling op uw werk wilt laten afleveren, kunt u op deze locatie het afleveradres aanpassen aan uw werkadres.
 
2. Controleer altijd of al uw gegevens juist staan genoteerd en pas deze aan waar nodig. Als laatste dient u een keuze te maken uit de voorgeselecteerde betaalmethoden. Daarna is uw bestelling afgerond en ontvangt u van ons een bevestigingsmail dat wij uw order hebben ontvangen. Uw bestelling is nu definitief.
 
3. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van uw persoonsgegevens. Wanneer u per abuis verkeerde adresgegevens aan ons heeft verstrekt, zullen nader gemaakte kosten aan u in rekening kunnen worden gebracht. Controleer daarom ook altijd de bevestigingsmail die u van ons ontvangt. Wanneer u ons binnen 8 uur na het plaatsen van uw bestelling op de hoogte stelt van eventuele fouten die u heeft gemaakt in het verstrekken van uw persoonsgegevens, kan dit nog van tevoren worden opgelost waarmee extra kosten kunnen worden vermeden.
 
Artikel 19 - Betaalmogelijkheden
 
Allesvooruwklus.nl biedt twee betaalmogelijkheden waarvoor volledige vooruitbetaling is vereist (Éénmalige machtiging en Overboeking) en één mogelijkheid waarvoor geen vooruitbetaling is vereist (Rembours). Bij deze laatste optie wordt echter bovenop de reguliere verzendkosten € 11,90 in rekening gebracht.
 
Éénmalige machtiging.
Voordat de bestelling wordt verzonden, wordt het bedrag door ons geïncasseerd van uw rekening. Met het akkoord geven van de opdracht, geeft u tevens akkoord voor het éénmalig afschrijven van het bedrag van uw aankoop.
 
Overboeking
Het is mogelijk uw aankoop vooraf over te maken aan Allesvooruwklus.nl. Wanneer u kiest voor het vooraf overboeken verschijnt er een instructiescherm waarop precies staat aangegeven hoe u uw betaling kunt voldoen. Print dit scherm uit, of noteer de bank- en ordergegevens. Nadat u op de knop heeft gedrukt, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Wij verzoeken u het totaalbedrag binnen 14 dagen, onder vermelding van het opgegeven ordernummer, over te maken op ons rekeningnummer (ABN-AMRO 41.26.07.158, t.n.v. G.J. Bosveld) dat u hebt kunnen vinden op de betalingsinstructie. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, gaan wij over tot de verzending van uw bestelling. Houdt rekening met een langere levertijd indien u kiest voor deze betaalmethode. Bestellingen worden namelijk pas uitgeleverd op het moment dat Allesvooruwklus.nl een bericht van de bank heeft ontvangen, dat de betaling in goede orde is ontvangen.
 
Rembours
Wanneer u liever geen vooruitbetaling wenst te doen, kiest u voor de optie “levering onder rembours”. Voordat het pakket bij u wordt afgeleverd dient u aan de bezorger het volledige orderbedrag te voldoen. Dit orderbedrag bestaat uit de reguliere kosten voor het artikel en de verzendkosten een extra toeslag voor het laten leveren onder rembours. De extra toeslag voor levering onder rembours bedraagt € 11,90.
 
Artikel 20 - Service & garantie
 
Service
Wanneer u vragen heeft over de leverbaarheid van artikelen op onze site, aanvullende productinformatie wenst, of vragen heeft over de uitlevering van uw bestelling, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar info@allesvooruwklus.nl. Binnen uiterlijk 2 werkdagen zullen wij contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden.
 
Garantie artikelen
Op alle producten uit ons assortiment zit een standaard fabrieksgarantie van 1 jaar, tenzij anders staat aangeven op de documenten die u bij uw levering heeft ontvangen. Een aantal artikelen heeft namelijk een garantietermijn van 2 jaar. Om gebruik te maken van uw garantie moet het gebrek aan uw artikel zijn opgetreden na normaal, met de toepassing van het product corresponderend, gebruik. In sommige gevallen is het mogelijk direct met de leverancier contact op te nemen om uw garantie af te wikkelen. Op deze manier kan uw garantie sneller worden opgelost. In de documentomschrijving, die u aan treft bij het artikel, vindt u hierover meer informatie.
 
Ook is het mogelijk om direct met Allesvooruwklus.nl contact op te nemen om uw garantie af te wikkelen. Indien u uw garantie via Allesvooruwklus.nl wilt laten afwikkelen, kunt u het beste via onze site een klachtenformulier versturen. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar info@allesvooruwklus.nl om uw klacht aanhangig te maken. Nadat u dit heeft gedaan, wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen om de vervolgprocedure te bespreken. Indien u de garantie via Allesvooruwklus.nl wilt laten afhandelen moet u rekening houden met een minimale afhandelingsperiode van 4 weken.
 
Artikel 21 - Klachten
 
Allesvooruwklus.nl streeft ernaar om u optimaal koopgemak te bieden. Onze site en onze klantenservice zijn erop gericht u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het winkelen. Mocht u toch klachten hebben over onze site of over uw bestelling, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij na uiterlijk 2 werkdagen contact met u op. Wanneer de klacht toewijsbaar is aan Allesvooruwklus.nl, zullen wij dit zo spoedig mogelijk oplossen. 
 

Deze website vraagt u om cookies te gebruiken, we slaan geen persoonlijke gegevens op.